AGB

-------------------------------------------------------
Algemene voorwaarden met klanteninformatie
-------------------------------------------------------

Inhoudsopgave
------------------
1. toepassingsgebied
2. sluiting van het contract
3. herroepingsrecht
4. prijzen en betalingsvoorwaarden
5. levering en verzendingsvoorwaarden
6. eigendomsvoorbehoud
7. aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
8. aansprakelijkheid
9. inwisseling van promotionele waardebonnen
10. inwisseling van cadeaubonnen
11. toepasselijk recht
12. alternatieve geschillenbeslechting

1) Toepassingsgebied
1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen "AV") van Stefan Spreier & Sandra Schmidt GbR (hierna te noemen "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna te noemen "Klant") met de Verkoper sluit met betrekking tot de door de Verkoper in zijn online shop aangeboden goederen. Het opnemen van eigen voorwaarden van de Klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij anders overeengekomen.
1.2 Deze AV zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten voor de levering van vouchers, tenzij anders overeengekomen.
1.3 Een consument in de zin van deze AV is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn.
1.4 Een ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met handelingsbekwaamheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Sluiting van het contract
2.1 De productbeschrijvingen in de online winkel van de Verkoper vormen geen bindend aanbod van de Verkoper, maar dienen voor het uitbrengen van een bindend aanbod door de klant.
2.2 De klant kan de offerte indienen via het online bestelformulier dat geïntegreerd is in de online shop van de Verkoper. Nadat de klant de geselecteerde goederen in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst en het elektronische bestelproces heeft doorlopen, dient hij een juridisch bindend contractueel aanbod in met betrekking tot de goederen in het winkelmandje door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten. Bovendien kan de klant het aanbod ook per telefoon, fax, e-mail of post aan de verkoper doen toekomen.
2.3 De Verkoper kan het aanbod van de Klant binnen vijf dagen aanvaarden,
- door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) toe te zenden, in welk geval de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
- door de bestelde goederen aan de klant te leveren, in welk geval de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
- door de klant om betaling te vragen nadat de klant de bestelling heeft geplaatst.
Indien er meerdere van de voornoemde alternatieven bestaan, wordt de overeenkomst gesloten op het tijdstip waarop een van de voornoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt bij het verstrijken van de vijfde dag na de verzending van het aanbod. Indien de Verkoper het aanbod van de Klant niet aanvaardt binnen de voormelde termijn, wordt dit beschouwd als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de Klant niet langer gebonden is door zijn intentieverklaring.
2.4 Indien de klant kiest voor een door PayPal aangeboden betaalmethode, wordt de betaling verwerkt door de betaaldienstverlener PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna te noemen "PayPal"), onder voorbehoud van de Gebruiksvoorwaarden van PayPal, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - indien de klant geen PayPal-rekening heeft - onder voorbehoud van de Voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Indien de klant betaalt door middel van een door PayPal aangeboden betalingsmethode die in het online bestelproces kan worden geselecteerd, verklaart de verkoper het aanbod van de klant reeds te aanvaarden op het moment dat de klant op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt voltooid.
2.5 Wanneer een offerte via het online bestelformulier van de Verkoper wordt gedaan, wordt de tekst van de overeenkomst na het sluiten van de overeenkomst door de Verkoper opgeslagen en in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) aan de Klant toegezonden, nadat de Klant zijn bestelling heeft verzonden. De Verkoper zal de tekst van het contract niet verder toegankelijk maken. Indien de klant vóór het verzenden van zijn bestelling een gebruikersaccount in de onlinewinkel van de Verkoper heeft aangemaakt, worden de bestelgegevens op de website van de Verkoper gearchiveerd en kunnen zij door de klant kosteloos worden geraadpleegd via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount door het verstrekken van de desbetreffende logingegevens.
2.6 Alvorens de bestelling bindend te plaatsen via het online bestelformulier van de Verkoper, kan de Klant mogelijke invoerfouten opsporen door de op het scherm weergegeven informatie zorgvuldig te lezen. Een doeltreffend technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, waarmee de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn gegevens tijdens het elektronische bestelproces corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.
2.7 Voor het sluiten van de overeenkomst is alleen de Duitse taal beschikbaar.
2.8 De verwerking van en het contact met bestellingen vinden gewoonlijk plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de verwerking van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant zich ervan vergewissen dat alle door de verkoper of door derden die door de verkoper met de afhandeling van de bestelling zijn belast, verzonden e-mails kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht
3.1 Consumenten hebben in het algemeen het recht van herroeping.
3.2 Verdere informatie over het herroepingsrecht is te vinden in de herroepingsinstructies van de Verkoper.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden
4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de Verkoper, zijn de opgegeven prijzen totaalprijzen waarin de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde is inbegrepen. Eventuele extra leverings- en verzendingskosten worden afzonderlijk vermeld in de respectieve productbeschrijving.
4.2 Bij leveringen in landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen verdere kosten ontstaan, waarvoor de Verkoper niet verantwoordelijk is en die ten laste van de Klant komen. Daartoe behoren bijvoorbeeld kosten voor de overmaking van geld door kredietinstellingen (bv. overschrijvingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of -belastingen (bv. douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met de overmaking van geld indien de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling verricht vanuit een land buiten de Europese Unie.
4.3 De betalingsmogelijkheid(en) wordt (worden) aan de klant meegedeeld in de online shop van de Verkoper.
4.4 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling onmiddellijk opeisbaar na het sluiten van de overeenkomst, tenzij partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen.
4.5 Indien de betalingsmethode "SOFORT" wordt gekozen, wordt de betaling via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "SOFORT") afgehandeld. Om het factuurbedrag via "SOFORT" te kunnen betalen, moet de klant een online bankrekening hebben die geactiveerd is voor deelname aan "SOFORT", zich tijdens het betalingsproces dienovereenkomstig identificeren en de betalingsinstructie aan "SOFORT" bevestigen. De betalingstransactie wordt dan onmiddellijk door "SOFORT" uitgevoerd en de bankrekening van de klant wordt gedebiteerd. Meer gedetailleerde informatie over de "SOFORT"-betaalmethode is voor de klant beschikbaar op het internet op https://www.klarna.com/sofort/.
4.6 Indien voor de betaalwijze koop op rekening via secupay wordt gekozen, wordt de koopprijs opeisbaar nadat de goederen zijn geleverd en gefactureerd. In dit geval dient de koopprijs binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de factuur zonder enige aftrek te worden betaald aan secupay S.A., 19, rue du Bitbourg, L-1273 Luxembourg (www.secupay.ag). De betalingsmethode aankoop op rekening vereist een succesvolle kredietcontrole door secupay S.A. Indien de klant na controle van de kredietwaardigheid op rekening mag kopen, wordt de betaling afgehandeld in samenwerking met secupay S.A., waaraan de verkoper zijn betalingsvordering overdraagt. In dit geval kan de klant enkel aan secupay N.V. betalen met kwijtschelding van de schuld. Ook indien voor de betaalwijze aankoop op rekening via secupay gekozen wordt, blijft de verkoper verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bv. betreffende de goederen, leveringstermijn, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de betalingsmethode kopen op rekening slechts tot een bepaald ordervolume aan te bieden en deze betalingsmethode te weigeren indien het aangegeven ordervolume wordt overschreden. In dit geval zal de Verkoper de klant op de hoogte brengen van een overeenkomstige betalingsbeperking in zijn betalingsinformatie in de online winkel.
4.7 Indien voor de methode van automatische incasso wordt gekozen, is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar bij het sluiten van de overeenkomst. Voor de betaalwijze via automatische afschrijving is een succesvolle kredietcontrole door secupay AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.secupay.ag) vereist. Indien de klant na de kredietwaardigheidscontrole gebruik mag maken van automatische incasso, wordt de betaling afgewikkeld in samenwerking met secupay AG, aan wie de aanbieder zijn betalingsvordering overdraagt. In dit geval is secupay AG herroepelijk gemachtigd om het factuurbedrag van de opgegeven rekening van de klant te innen. In geval van cessie kan de betaling alleen aan Secupay AG geschieden met kwijtschelding van de schuld. De automatische incasso wordt uitgevoerd onmiddellijk nadat de bestelling van de klant in de onlineshop is verzonden. Ook indien voor de betaalwijze automatische incasso gekozen wordt, blijft de aanbieder via secupay AG verantwoordelijk voor algemene vragen van klanten, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's.

5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden
5.1 Indien de verkoper aanbiedt de goederen te verzenden, geschiedt de levering binnen het door de verkoper aangegeven leveringsgebied aan het door de klant aangegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Het in de orderverwerking door de Verkoper opgegeven leveringsadres is bepalend voor de afwikkeling van de transactie.
5.2 Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, zal de klant de redelijke kosten dragen die de verkoper als gevolg daarvan heeft gemaakt. Dit geldt niet voor de kosten van de terugzending indien de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent. In geval van een effectieve uitoefening van het herroepingsrecht door de klant, is de bepaling in de herroepingsinstructies van de verkoper van toepassing op de terugzendingskosten.
5.3 Indien de klant als ondernemer optreedt, gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen over op de klant zodra de verkoper de goederen heeft afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of enige andere persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren. Indien de klant als consument optreedt, gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen in principe pas over op de klant of een persoon die gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, wanneer de goederen aan de klant worden overhandigd. Niettegenstaande het voorgaande gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen over op de klant, zelfs in het geval van consumenten, zodra de verkoper de goederen heeft afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de zending uit te voeren, indien de klant de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de zending uit te voeren, opdracht geeft de zending uit te voeren en de verkoper deze persoon of instelling niet vooraf aan de klant heeft genoemd.
5.4 De Verkoper behoudt zich het recht voor zich uit de overeenkomst terug te trekken in geval van onjuiste of ondeugdelijke zelflevering. Dit geldt alleen in het geval dat de Verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-levering en de Verkoper met de nodige zorgvuldigheid een specifieke dektransactie heeft gesloten met de leverancier. De Verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. In geval van niet-beschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen, wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt de tegenprestatie onverwijld terugbetaald.
5.5 Indien de Verkoper de goederen ter afhaling aanbiedt, kan de Klant de bestelde goederen afhalen binnen de door de Verkoper aangegeven werkuren op het door de Verkoper aangegeven adres. In dit geval worden geen verzendkosten in rekening gebracht.
5.6 De tegoedbonnen worden als volgt aan de klant verstrekt:
- door download
- per e-mail

6) Eigendomsvoorbehoud
6.1 Ten aanzien van consumenten behoudt de Verkoper zich de eigendom van de geleverde zaken voor, totdat de verschuldigde koopprijs volledig is voldaan.
6.2 Ten aanzien van ondernemers behoudt de verkoper zich de eigendom van de geleverde zaken voor, totdat alle vorderingen uit een lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan.
6.3 Indien de klant als ondernemer optreedt, is hij gerechtigd de goederen onder eigendomsvoorbehoud in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen. De klant cedeert aan de verkoper bij voorbaat alle hieruit voortvloeiende aanspraken op derden ten belope van de betreffende factuurwaarde (inclusief belasting over de toegevoegde waarde). Deze overdracht geldt ongeacht of de voorbehouden goederen zonder of na bewerking zijn doorverkocht. De klant blijft ook na de overdracht gemachtigd om de vorderingen te innen. De bevoegdheid van de verkoper om de vorderingen zelf te innen, blijft onverlet. De verkoper zal de vorderingen echter niet innen zolang de klant zijn betalingsverplichtingen jegens de verkoper nakomt, niet in gebreke is met de betaling en geen aanvraag tot opening van een insolventieprocedure is ingediend.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
Tenzij in de volgende bepalingen anders is bepaald, zijn de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing. In afwijking hiervan geldt voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen het volgende:
7.1 Indien de klant als ondernemer optreedt,
- de verkoper heeft de keuze van de wijze van nakoming achteraf;
- voor nieuwe goederen bedraagt de verjaringstermijn voor gebreken één jaar vanaf de levering van de goederen;
- in het geval van gebruikte goederen zijn de rechten en vorderingen wegens gebreken uitgesloten;
- de verjaringstermijn begint niet opnieuw te lopen wanneer in het kader van de aansprakelijkheid voor gebreken een vervangende levering wordt gedaan.
7.2 Bovengenoemde beperkingen van aansprakelijkheid en verkorting van termijnen zijn niet van toepassing op
- op vorderingen tot schadevergoeding en onkostenvergoeding van de klant,
- in het geval dat de Verkoper het gebrek op bedrieglijke wijze verborgen heeft gehouden,
- voor goederen die overeenkomstig hun gebruikelijke gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en de gebrekkigheid ervan hebben veroorzaakt,
- voor elke bestaande verplichting van de Verkoper om updates voor digitale producten te leveren, in het geval van overeenkomsten voor de levering van goederen met digitale elementen.
7.3 Voorts blijven voor ondernemers de wettelijke verjaringstermijnen van een eventueel bestaand wettelijk regresrecht onverlet.
7.4 Indien de klant optreedt als koopman in de zin van § 1 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB), is hij onderworpen aan de handelsplicht tot inspectie en kennisgeving van gebreken overeenkomstig § 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB). Indien de afnemer de daarin geregelde kennisgevingsverplichtingen niet nakomt, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd.
7.5 Indien de klant als consument optreedt, wordt hij verzocht geleverde goederen met duidelijke transportschade bij de bezorger te reclameren en de verkoper hiervan op de hoogte te brengen. Indien de klant zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken wegens gebreken.

8) Aansprakelijkheid
De Verkoper is jegens de Klant aansprakelijk voor alle contractuele, quasi-contractuele en wettelijke vorderingen, met inbegrip van vorderingen uit onrechtmatige daad, voor schadevergoeding en vergoeding van kosten als volgt:
8.1 De Verkoper is zonder enige beperking aansprakelijk uit welken hoofde ook
- in geval van opzet of grove nalatigheid,
- in geval van opzettelijk of door nalatigheid veroorzaakt letsel aan leven, ledematen of gezondheid,
- op basis van een garantietoezegging, voor zover dienaangaande niets anders is geregeld,
- op basis van dwingende aansprakelijkheid, zoals in het kader van de productaansprakelijkheidswet.
8.2. Indien de Verkoper door nalatigheid een wezenlijke contractuele verplichting niet nakomt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor het contract, tenzij de aansprakelijkheid onbeperkt is overeenkomstig de voorgaande clausule. Materiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die de overeenkomst volgens haar inhoud oplegt aan de verkoper om het doel van de overeenkomst te bereiken, waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en op de nakoming waarvan de klant regelmatig mag vertrouwen.
8.3 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van de Verkoper uitgesloten.
8.4 De bovenstaande aansprakelijkheidsbepalingen gelden ook ten aanzien van de aansprakelijkheid van de Verkoper voor zijn plaatsvervangende agenten en wettelijke vertegenwoordigers.

9) Inwisseling van promotionele waardebonnen
9.1 Waardebonnen die door de Verkoper gratis worden verstrekt in het kader van promoties met een bepaalde geldigheidsduur en die niet door de Klant kunnen worden gekocht (hierna "Promotiebonnen" genoemd), kunnen alleen in de online winkel van de Verkoper en alleen gedurende de aangegeven periode worden ingewisseld.
9.2 Afzonderlijke producten kunnen van de waardebonactie worden uitgesloten, indien uit de inhoud van de waardebon een overeenkomstige beperking voortvloeit.
9.3 Promotiebonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is afgerond. Compensatie achteraf is niet mogelijk.
9.4 Per bestelling kan slechts één kortingsbon worden ingewisseld.
9.5 De waarde van de goederen moet ten minste gelijk zijn aan het bedrag van de promotionele waardebon. Een eventueel resterend tegoed zal door de Verkoper niet worden terugbetaald.
9.6 Indien de waarde van de promotionele waardebon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan één van de andere door de Verkoper aangeboden betalingswijzen worden gekozen om het verschil te vereffenen.
9.7 Het tegoed van een promotionele waardebon wordt niet in contanten uitbetaald en brengt geen rente op.
9.8 De promotiebon wordt niet terugbetaald indien de klant de met de promotiebon betaalde goederen geheel of gedeeltelijk retourneert in het kader van zijn wettelijke herroepingsrecht.
9.9 De promotiebon is uitsluitend bestemd voor gebruik door de erop vermelde persoon. Overdracht van de promotiebon aan derden is uitgesloten. De Verkoper heeft het recht, maar is niet verplicht, om de materiële geschiktheid van de respectieve bonhouder te controleren.

10) Inwisseling van cadeaubonnen
10.1 Cadeaubonnen die via de online shop van de Verkoper kunnen worden aangekocht (hierna "Cadeaubonnen"), kunnen enkel in de online shop van de Verkoper worden ingewisseld, tenzij anders vermeld in de Cadeaubon.
10.2 Cadeaubonnen en resterende tegoeden op Cadeaubonnen zijn inwisselbaar tot het einde van het derde jaar volgend op het jaar van aankoop van de Cadeaubon. Resterende saldi zullen tot de vervaldatum aan de klant worden gecrediteerd.
10.3 Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is afgerond. Compensatie achteraf is niet mogelijk.
10.4 Meerdere cadeaubonnen kunnen voor één bestelling worden ingewisseld.
10.5 Cadeaubonnen kunnen alleen gebruikt worden om Goederen te kopen en kunnen niet gebruikt worden om extra Cadeaubonnen te kopen.
10.6 Indien de waarde van de cadeaubon onvoldoende is om de bestelling te dekken, kan één van de andere door de Verkoper aangeboden betalingswijzen worden gekozen om het verschil te vereffenen.
10.7 Het saldo van een Cadeaubon wordt niet in geld uitbetaald en levert geen rente op.
10.8 De cadeaubon is uitsluitend bestemd voor gebruik door de erop vermelde persoon. De cadeaubon mag niet aan derden worden overgedragen. De Verkoper heeft het recht, maar is niet verplicht, om de materiële geschiktheid van de respectieve Cadeaubonhouder te controleren.

11) Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van de wetten op de internationale koop van roerende goederen. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

12) Alternatieve geschillenbeslechting
12.1 De EU-Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op het internet aan via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Dit platform fungeert als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit onlineaankoop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.
12.2. De Verkoper is niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.